موسسه آموزش عالی
 
معرفی معاونت اداری مالی
شرح وظایف معاونت پشتیبانی
 1.     تهيه و تدوين خط مشي واحدهاي تابعه درقالب اهداف موسسه ومصوبات و مقررات جاري و ابلاغ به آنها
 2.     نظارت براجراي امور اداري و مالي و خدماتي با رعايت مقررات مربوطه
 3.     نظارت بر تهيه و تدارك احتياجات موسسه و امور تاسيساتي و تعميراتي و نظارت برحسن اجراي قراردادها
 4.     تعقيب و اعمال نظارت برعمليات اجرائي درواحدهاي تابعه و كوشش درحل مسائل موجودو پيشبرد فعاليت اين واحدها
 5.     همکاری با رئيس موسسه در اجرای هرچه بهتر وظايف مربوط به واحدهای ستادی موسسه
 6.     رسيدگی به هدف های اجرايی موسسه و چگونگی گردش کارها و روش های کار در واحدهای مختلف
 7.     ايجاد هماهنگی بين فعاليت های مربوط به واحدهای تحت پوشش و اظهار نظر در خصوص رفع مشکل موجود
 8.     ارائه گزارشات توجيهی لازم به رئيس موسسه در خصوص وظايف مربوط به واحدهای تحت نظر
 9.     اتخاذ تصميم در مورد برنامه کار واحدهای تابعه
 10.     شرکت در شوراها، کمسيونها، جلسات و اظهارنظر در مورد مسائل اداری مالي در چهارچوب مقررات و حفظ مصالح موسسه
 11.     نظارت بر انجام امور استخدامي و تأمين نياز نيروي انساني موسسه در چهارچوب ضوابط و مقررات مورد عمل
 12.     تهیه و تدوين بودجه‌ي موسسه با همكاري ساير معاونت‌ها و نظارت بر اجراي بـــودجه

وظایف مدیر اداری

 1. جراي مقررات مربوط به تأمين خدمات درماني و رفاه كاركنان
 2. پيش‌بيني و تهيه نيازمنديهاي واحدهاي موسسه از نظر ملزومات اداري، فني و تجهيزاتي
 3. نظارت بر امور حمل و نقل
 4. نظارت بر اداره امور دبيرخانه
 5. نظارت بر مراقبت، نگهباني و انتظامات موسسه
 6. نظارت و مشاركت در تنظيم قراردادها و نظارت بر انجام آن بر اساس مفاد قرارداد تا پايان كار
 7. نظارت و همكاري در تهيه و تدوين آئين‌نامه‌ها، نظام‌ها و دستورالعمل‌هاي اداري در زمينه‌هاي مختلف استخدامي، مرخصي، مأموريت، حضور و غياب، اضافه‌كاري، ترفيع و تغيير شغل، بازخريدي، بازنشستگي، از كارافتادگي و امور خدماتي و رفاهي و انضباطي و نظاير اينها و نظارت بر اجراي دقيق آنها
 8. برنامه‌ريزي به منظور تأمين و تخصيص نيروي انساني مورد نياز واحدها در قالب برنامه‌هاي تعيين شده و بودجه‌هاي مصوب آنان
 9. نظارت بر ارائه خدمات و سرويس‌هاي رفاهي و پشتيباني به كاركنان شامل سرويس‌هاي اياب و ذهاب، پذيرايي و تشريفاتي، نظافتي و نظاير اينها و كوشش در بهبود ارائه اين خدمات در حدود اختيارات تفويض شده
 10. برنامه‌ريزي و پيش‌بيني بودجه كافي به منظور تأمين امكانات و وسايل رفاهي لازم براي كاركنان نظير تعاوني‌هاي مصرف و مسكن، برگزاري اردوهاي ورزشي و تفريحي و نظاير اينها در چارچوب ضوابط
 11. برقراري تماس و مراجعه به ادارات، سازمان‌ها و موسسات و شركت‌هاي دولتي و خصوصي در جهت پيگيري و اقدام در امور محوله
 12. مشاركت در ارزيابي عملكرد كاركنان و انجام اقدامات لازم در جهت اعمال سياست‌هاي تشويقي و انضباطي
 13. مشاركت و اقدام در به كار گيري سيستم‌هاي مكانيزه و نرم‌افزارهاي مورد نياز جهت امور اداري
 14. پاسخگويي به كاركنان در رابطه با مسائل اداري و پرسنلي در حدود اختيارات تفويض شده
 15. تلاش در جهت برقراري حسن تفاهم و روابط صحيح در محيط كاري
 16. بررسي و تأييد درخواست اقلام مورد نياز قسمت و پيگيري به منظور رفع نيازمندي‌هاي واحد اداري
 17. بررسي تخلفات اداري كاركنان و اتخاذ تصميم در مورد آنها در حدود اختيارات تعيين شده با مافوق
 18. حضور در جلسات حل اختلاف با كاركنان در مراجع ذيصلاح به منظور حل و فصل دعاوي با كاركنان
 19. نظارت بر تهيه و تنظيم به موقع ليست‌هاي كاركرد ماهانه و اضافه‌كاري كاركنان