موسسه آموزش عالی
 
معرفی معاونت آموزش

 نام و نام خانوادگی:  شهره غلامزاده

 سمت: معاون آموزشی موسسه

 پست الکترونیک: amozesh.jdku@gmail.com

 تلفن : 08331031 داخلی 611

 

اهداف و شرح وظایف

ساختار تشکیلاتی معاونت آموزشی موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی دارای 5 مدیریت می باشد:

 1. مدیر کل آموزش
 2. مدیریت خدمات آموزش
 3. اداره فارغ التحصیلان
 4. اداره خدمات الکترونیکی
 5. مدیر برنامه ریزی آموزشی، نظارت و سنجش

 

مسئولیت معاونت آموزشی موسسه آموزش عالی تا تفکیک کامل بر عهده معاون آموزشی موسسه است.

حیطه اختیارات و مسئولیت معاون آموزشی موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی کرمانشاه در چارچوب وظایف معاونت آموزشی موسسه به شرح زیر تعیین می شود:

 

 1. اداره کلیه امور آموزشی موسسه
 2. تدوین و پیشنهاد اصول کلی برنامه های آموزشی و نظارت بر حسن اجرای برنامه های مصوب
 3. نظارت بر اجرای مقررات و آیین نامه های آموزشی
 4. اداره کلیه کمیته ها و شوراهایی که به موجب آیین نامه ها و ضوابط مسئولیت آن به معاون آموزشی محول شده است. همچنین اقدام به رفع موانع اجرایی مصوبات و پیگیری آن
 5. تدوین و پیشنهاد سیاست های کمی و کیفی گزینش و پذیرش دانشجو
 6. نظارت بر نحوه گزینش و پذیرش دانشجو
 7. تدوین و پیشنهاد آیین نامه های مختلف و اصول اجرائی آموزشی
 8. نظارت بر حسن اجرای برنامه ها و فعالیت های آموزشی، ارزیابی آن و ارائه گزارش لازم به هیات رئیسه
 9. نظارت و ارزیابی عملکرد فعالیت های آموزشی موسسه و تهیه گزارش های لازم به هیات رئیسه
 10. پیشنهاد ایجاد گروه آموزشی ، دانشکده یا شعبه جدید به ریاست موسسه و پیگیری آن از طریق مراجع ذیربط
 11. برنامه ریزی و گسترش دوره های تحصیلات تکمیلی
 12. نظارت بر حسن اجرای تصمیمات انضباطی و آموزشی دانشجویان
 13. انجام بررسی های لازم در زمینه تغییر و یا توسعه برنامه های آموزشی موسسه
 14. تعیین نیروهای انسانی مورد نیاز در ادارات و واحدهای وابسته و ایجاد هماهنگی لازم

 

شورای تخصصی:

شورای آموزشی این موسسه با اعضا زیر هر هفته یکبار جهت فراهم آوردن امکانات در زمینه فعالیت های آموزشی تشکیل می گردد:

 1. معاون آموزشی دانشگاه
 2. مدیریت نظارت و سنجش
 3. مدیرکل آموزش
 4. قائم مقائم موسسه
 5. دو تن از اعضاء هیات علمی پیشنهادی و با تایید معاون آموزشی و حکم رئیس موسسه

 

 • گروه های آموزشی
 • مقاطع و رشته های موسسه

 

 • نظارت و ارزیابی آموزشی
 1. بررسی آمار و اطلاعات مربوط به میزان ساعات موظف تدریس و اضافه تدریس اساتید و مدرسین حق التدریسی و انجام امور مربوط به اخذ موافقت با تدریس اساتید دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی
 2. پاسخ به استعلام های مربوط به اعضای هیات علمی طبق مقررات و با نظارت معاون آموزشی موسسه
 3. انجام امور مربوط به اعضاء هیات علمی موسسه (ارتقا، ترفیع، تغییر وضعیت و غیره) و پیشنهاد آن به مراجع ذیصلاح
 4. تهیه گزارش مربوط به کیفیت آموزشی و ارائه آن به معاون آموزشی موسسه
 5. ارزیابی روش تدریس و کیفیت عملکرد اعضای هیات علمی موسسه در هر ترم
 6. ارزیابی کیفیت آموزشی دانشجویان در هر ترم در سطح موسسه
 7. بررسی وضعیت اعضای هیات علمی موسسه ( آموزشی، پژوهشی، رفاهی و علمی*) در هر ترم
 8. انجام سایر امور محوله در حیطه سنجش و نظارت
 9. نظارت بر میزان تدریس و حضور اعضای هیات علمی موسسه با هماهنگی دانشکده ها و گزارش به مقامات ذیربط

 

 • آموزش الکترونیکی (معرفی سامانه امجد)
 • کارشناسان آموزش
 • فرم های آموزشی
 • تقویم آموزشی