موسسه آموزش عالی
 
مهندسی معماری و شهرسازی

مدیر گروه معماری و شهرسازی
    

   نام و نام خانوادگی: شکوفه مبرزائي

   مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری معماری

   ایمیل: shmirzaei62@yahoo.com

   شماره تماس:  656-31031-083
 ساعات حضور:      یکشنبه 9-14    سه شنبه 9-14  چهارشنبه  9-14