موسسه آموزش عالی
 
گیاهان دارویی

مدیر گروه گیاهان دارویی
    

   نام و نام خانوادگی:  شهاب خوش خوی

   مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد زراعت

   ایمیل: khoshkhooi.sh@gmail.com

   شماره تماس:  410-31031-083
 ساعات حضور:     سه شنبه 13:00-15:00      چهارشنبه 14:00-15:00