موسسه آموزش عالی
 
شورای آموزشی

شورای آموزشی

شورای آموزشی موسسه به منظور تهیه و تنظیم برنامه های آموزشی و پیشنهاد آن به شورای موسسه و کمک به امور اجرائی و فراهم آوردن امکانات لازم در زمینه فعالیتهای آموزشی با حضور معاون آموزشی، موسسه قائم مقام موسسه، مدیر نظارت و ارزیابی و دو تن از اعضای هیات علمی به پیشنهاد معاون آموزشی و تصویب شورای موسسه تشکیل می شود.

 

وظایف و اختیارت

   - همکاری با معاونت آموزشی موسسه برای ایجاد زمینه اجرای مصوبات شورای موسسه و تصمیمات هیات رئیسه موسسه در زمینه امور آموزشی

   - ارائه پیشنهاد در زمینه برنامه های آموزشی

   - ارائه پیشنهاد در زمینه برنامه های آموزشی طرحهای مناسب آموزشی و اعلام نظر در مورد میزان و ظرفیت پذیرش دانشجویان جدید در موسسه

   - بررسی کیفیت آموزشی در موسسه و بررسی کیفیت آموزش اعضای هیات علمی و ارائه آن به شورای موسسه

   - بررسی پیشنهادات مربوط به تاسیس رشته ها و دوره های جدید در موسسه و اقدامات لازم درباره آن

   - بررسی متون جزوه ها و کتب ارائه شده از جانب اعضای هیات علمی به لحاظ تطبیق با سرفصلهای مصوب و ارائه نتیجه به شورای موسسه

   - بررسی و اظهار نظر در باره موضوعاتی که شورای موسسه یا معاونت آموزشی به شورای آموزشی ارجاع می دهد

   - بررسی و اعلام نظر در باره مشکلات آموزشی دانشجویانی که از طرف مدیر خدمات آموزشی موسسه مطرح می گردد

   - انجام سایر امور مربوط به وظایف شورای آموزشی که از طرف مقامات ذی صلاح محول می شود