موسسه آموزش عالی
 
مهندسی کامپیوتر

مدیر گروه کامپیوتر
    

   نام و نام خانوادگی:  محمدرضا کمانکش

   مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپیوتر _ نرم افزار

   ایمیل:

   شماره تماس: -31031-083
 ساعات حضور:      یکشنبه 08:00-10:00     سه شنبه و چهارشنبه 14:00-16:00