موسسه آموزش عالی
 
شیمی

مدیر گروه شیمی
    

   نام و نام خانوادگی: زهرا فدایی

   مدرک تحصیلی: -

   ایمیل: -

   شماره تماس:  660-31031-083
 ساعات حضور:      شنبه 8-10    دوشنبه 8-10   چهارشنبه 8-10