موسسه آموزش عالی
 
مهندسی صنایع و ایمنی صنعتی

مدیر گروه صنایع
    

   نام و نام خانوادگی:  آرزو روشنی

   مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری مهندسی صنایع

   ایمیل: roshani.arezoo@yahoo.com

   شماره تماس:  -
 ساعات حضور:        یک شنبه و سه شنبه 14 الی 16:30