موسسه آموزش عالی
 
جغرافیا

مدیر گروه جغرافیا
    

   نام و نام خانوادگی:  سارا محمدی

   مدرک تحصیلی:  دکترا

   ایمیل:  Moh.sara67@yahoo.com

   شماره تماس:  655-31031-083
 ساعات حضور:      چهارشنبه 13:00-10:00   پنجشنبه 13:00-10:00