موسسه آموزش عالی
 
مهندسی عمران

مدیر گروه عمران
    

   نام و نام خانوادگی: محمد ملکشاهی

   مدرک تحصیلی: دکترای سازه

   ایمیل:  modern_eng2000@yahoo.com

   شماره تماس:  637-31031-083
 ساعات حضور:     دوشنبه 8-13    چهارشنبه 8-13