موسسه آموزش عالی
 
تقویم آموزشی

 

تقویم آموزشی نیمسال تابستان سال تحصیلی1401

عنوان

زمانبندی

انتخاب واحد

1401/04/20 لغایت 1401/04/24

شروع کلاس ها

1401/04/25

پایان کلاس ها

1401/06/03

شروع امتحانات

1401/06/05

پایان امتحانات

1401/06/10

 

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1401

عنوان

زمانبندی

شروع انتخاب واحد

1400/06/13

پایان انتخاب واحد

1400/06/25

حذف و اضافه

1400/07/11-10

شروع کلاس ها

1400/06/27

پایان کلاس ها

1400/10/09

شروع امتحانات

1400/10/15

پایان امتحانات

1400/11/03